مجموعه فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی 1و2

سرفصل های مدارهای الکتریکی 2 فصل 1) تحلیل مدارهای مقاومتی LTI فصل 2) مدارهای معادل تونن و نورتن فصل 3)…

1,640,000 تومان

مجموعه فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی 2

سرفصل های مدارهای الکتریکی 2 فصل 8 ) تحلیل مدار در حوزه لاپلاس فصل 9) تحلیل فضای حالت فصل 10…

820,000 تومان