فصل 1 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مقاومتی LTI

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

130,000 تومان

فصل 2 مدارهای الکتریکی | مدارهای معادل تونن و نورتن

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

50,000 تومان

فصل 3 مدارهای الکتریکی | آشنایی با مدارهای غیرمقاومتی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

95,000 تومان

فصل 4 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه اول

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

95,000 تومان

فصل 5 مدارهای الکتریکی | تحلیل مدارهای مرتبه دوم

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

55,000 تومان

فصل 6 مدارهای الکتریکی | حالت ماندگار سینوسی

در باره دوره ویدیویی آموزش مدارهای الکتریکی 1 و 2 درس مدارهای الکتریکی اساسی ترین و پایه ای ترین درس…

110,000 تومان

مجموعه فیلم 5 فصل مدارهای الکتریکی | فصل های 1 تا 5

برای مشاهده جزییات بیشتر هر محصول روی تصویر مربوط به آن کلیک نمایید. مجموعه فیلم 6 فصل مدارهای الکتریکی |…

430,000 تومان

مجموعه فیلم 6 فصل مدارهای الکتریکی | فصل های 1 تا 6

برای مشاهده جزییات بیشتر هر محصول روی تصویر مربوط به آن کلیک نمایید. فصل 6 مدارهای الکتریکی | حالت ماندگار…

540,000 تومان