40%
تخفیف

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۵۴۰,۰۰۰ تومان
40%
تخفیف

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 2

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۷۸۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

مجموعه فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1 و 2

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان