فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 2

ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. درباره این دوره آموزشی اگر تا به…

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی 1 و 2

فیلم آموزشی ریاضیات پایه دانشگاهی ریاضیات زبان علم است. بدون تسلط بر این زبان، درک علم ناممکن است. اگر تا…

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان